Είδη αντλιών θερμότητας


   

Ανάλογα με τον τύπο των δεξαμενών που χρησιμοποιεί η αντλία θερμότητας για να αποθηκεύσει και να αντλήσει θερμότητα, έχουμε τις εξής κατηγορίες:


αντλία θερμότητας νερού – νερού
Η εξωτερική δεξαμενή σε αυτές τις αντλίες μπορεί να είναι το νερό της θάλασσας, μιας λίμνης, ενός ποταμού ή ακόμα και μιας γεώτρησης. Η μεταφορά θερμότητας από την αντλία στην εξωτερική δεξαμενή γίνεται μέσω ενός κυκλώματος νερού. Η εσωτερική δεξαμενή είναι ένα δίκτυο με τερματικές μονάδες νερού. Η αντλία αυτή έχει πολύ καλό βαθμό απόδοσης αλλά απαιτεί πολύ καλή γεωλογική μελέτη για να διασφαλιστεί η επάρκεια νερού στην εξωτερική δεξαμενή μας όταν αυτή είναι μια γεώτρηση.
αντλία θερμότητας αέρος – νερού
Η αντλία αυτή χρησιμοποιεί τον αέρα του περιβάλλοντος σαν εξωτερική δεξαμενή ενώ η εσωτερική δεξαμενή είναι μία ποσότητα νερού. Στην περίπτωση αυτή το θερμό ή το ψυχρό νερό το διοχετεύουμε μέσω δικτύου σωληνώσεων σε τερματικές μονάδες οι οποίες με την σειρά τους ψύχουν ή θερμαίνουν το χώρο μας. Οι τερματικές αυτές μονάδες για την θέρμανση μπορούν να είναι θερμαντικά σώματα, το περιμετρικό σύστημα θέρμανσης ή το ενδοδαπέδιο και το ενδοτοίχιο σύστημα. Στην περίπτωση της ψύξης οι τερματικές μονάδες νερού είναι fan coils.
αντλία θερμότητας εδάφους-νερού
Στις αντλίες αυτού του τύπου η εξωτερική δεξαμενή θερμότητας είναι το έδαφος. Η εσωτερική δεξαμενή είναι πάλι ένα δίκτυο με τερματικές μονάδες νερού.
Η αντλία αυτή έχει αρκετά υψηλό βαθμό απόδοσης λόγω του ότι η θερμοκρασία του εδάφους,  χειμώνα – καλοκαίρι είναι πιο σταθερή και κατά μέσο όρο πιο κοντά στις θερμοκρασίες που επιθυμούμε στους εσωτερικούς χώρους.
αντλία θερμότητας αέρος – αέρος
Στην αντλία αυτού του τύπου η μία δεξαμενή είναι ο αέρας του περιβάλλοντος και η άλλη δεξαμενή ο εσωτερικός αέρας του κτιρίου ή του σπιτιού μας. Ο εσωτερικός αέρας περνάει μέσα από την αντλία θερμότητας όπου και ψύχεται ή θερμαίνεται (ανάλογα με την εποχή) και στη συνέχεια μέσω δικτύου αεραγωγών διανέμεται κλιματισμένος στο χώρο μας. Οι αντλίες αυτού του τύπου είναι κατάλληλες για επαγγελματικούς χώρους και όχι για κατοικίες λόγω της χαμηλής ποιότητας θέρμανσης που μας δίνει η θέρμανση με αέρα (ξηρή ατμόσφαιρα).

αέρος-νερού   εδάφους-νερού   νερού-νερού